Bug #106803 MySQL Workbench has encountered a problem
Submitted: 23 Mar 2022 1:05 Modified: 23 Mar 2022 7:06
Reporter: Thoi Pham Email Updates:
Status: Can't repeat Impact on me:
None 
Category:MySQL Workbench Severity:S1 (Critical)
Version:MySQQL Worbench 8.0 CE OS:Any (Lỗi nêu ra 1 ngoại lệ không mong muốn tại mo-đôn MySQL)
Assigned to: MySQL Verification Team CPU Architecture:Any

[23 Mar 2022 1:05] Thoi Pham
Description:
Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này nhưng một trong các mô-đun MySQL Workbench đã nêu ra một ngoại lệ không mong muốn. Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đề nghị bạn gửi báo cáo lỗi. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấn nút [Báo cáo lỗi] bên dưới.

How to repeat:
Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này nhưng một trong các mô-đun MySQL Workbench đã nêu ra một ngoại lệ không mong muốn. Để khắc phục sự cố này, chúng tôi đề nghị bạn gửi báo cáo lỗi. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấn nút [Báo cáo lỗi] bên dưới.

Suggested fix:
mong cho nó về lại ban đầu ạ
[23 Mar 2022 7:06] MySQL Verification Team
Hello Thoi Pham,

Thank you for the report, please note that not enough information was provided for us to be able to handle this bug. Please re-read the instructions at http://bugs.mysql.com/how-to-report.php 

Also, please go through the WB specific instructions for reporting WB bugs - https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/workbench-reporting-bugs.html

If you can provide more information, feel free to add it to this bug and change the status back to 'Open'.  

Thank you for your interest in MySQL.

regards,
Umesh